Algemene voorwaarden

     SASPA Huiswerkbegeleiding Hoogeveen!

 

Definities:

Contractant: Iedere natuurlijke persoon met wie SASPA een overeenkomst sluit; ouders/verzorgers van leerlingen.

Leerling: Iedere natuurlijke persoon welke voor de diensten van SASPA wordt ingeschreven.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst ter zake de levering van diensten die tussen SASPA en contractant tot stand komt.

Kosten: De volgens het overzicht geldende kosten voor met contractant overeengekomen diensten zoals gecommuniceerd in de overeenkomst.

Overzicht: Het op het moment van totstandkoming van de overeenkomst met SASPA geldende overzicht van prijzen en diensten.

Totstandkoming van de overeenkomst: De overeenkomst komt tot stand door afgifte van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.

Duur van de overeenkomst: De overeenkomst kan opgezegd worden per de eerste van de maand.

Afspraken: Contractant is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.

Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en worden niet aan derden verstrekt. Ze zijn toegankelijk voor de begeleider of docent op school (indien de contractant hiervoor toestemming heeft verleend) en SASPA.

Voor de begeleiding en de administratie is SASPA volledig afhankelijk van de medewerking van de leerling. Indien de leerling niet meewerkt, of bewust gegevens achterhoudt of vervalst, kan SASPA hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, geen aansprakelijkheid aanvaarden. SASPA biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is tevens niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. SASPA verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet inzake de begeleiding.

Door de leerling in vertrouwen aan SASPA of een van haar medewerkers vertelde feiten zijn, indien de leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders, tenzij SASPA dit tegen het belang van de leerling acht of tenzij de fysieke of psychologische integriteit van de leerling op het spel staat. Dit ter beoordeling van SASPA.

SASPA behoudt zich het recht voor de overeenkomst tot het geven van begeleiding op elk moment eenzijdig te ontbinden. Het met redenen omklede besluit wordt schriftelijk aan de contractant toe gestuurd.

Inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding. Aanmelding dient altijd schriftelijk plaats te vinden. In de meeste gevallen volgt dan eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij SASPA.

SASPA is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen van de leerling tijdens, voor of na de begeleiding.

Betaling: Betaling van de verschuldigde bedragen voor de begeleidingspakketten kan slechts plaatsvinden op de volgende manieren:

Het gehele bedrag ineens. Betaling ineens kan plaatsvinden indien de leerling is aangemeld voor een volledig schooljaar (11 maanden). Aanmelding dient plaats te hebben gevonden vóór 1 september van het betreffende schooljaar. Betaling dient te geschieden met inachtneming van de op de factuur vermelde betalingstermijn, doch uiterlijk voor aanvang van het schooljaar. Bij betaling van het bedrag binnen de gestelde betalingstermijn wordt 5% van het betaalde bedrag teruggestort op de betaalrekening van de betreffende contractant.

Het gehele bedrag in twee gelijke termijnen. Betaling in twee gelijke termijnen kan ook slechts plaatsvinden wanneer de leerling is aangemeld voor een volledig schooljaar (10 maanden). De eerste termijn dient te worden betaald binnen de op de factuur betreffende de begeleidingsperiode tot 1 februari vermelde betalingstermijn, doch uiterlijk voor aanvang van het schooljaar. De tweede termijn, betrekking hebbende op de begeleidingsperiode na 1 februari, dient ook betaald te worden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, doch uiterlijk voor aanvang van deze tweede periode. Bij betaling van de bedragen binnen de gestelde betalingstermijnen wordt 2,5% van het betaalde bedrag teruggestort op de betaalrekening van de betreffende contractant.

Het gehele bedrag in elf gelijke termijnen. De termijnen dienen te worden betaald binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, doch uiterlijk voor aanvang van elke begeleidingsperiode.

Indien de contractant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet wordt bij een eerste herinnering € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Ook wordt bij elk volgend contact met betrekking tot de openstaande factuur, schriftelijk dan wel telefonisch, wederom € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

De contractant die niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, zal behalve de hoofdsom tevens de wettelijke rente vanaf de vervaldata van de facturen en alle verdere door SASPA gemaakte – en nog te maken gerechtelijke – en buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd worden.

Indien de contractant niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens SASPA heeft voldaan, behoudt laatstgenoemde zich het recht de leerling de toegang tot SASPA te ontzeggen totdat er aan de betreffende betalingsverplichting is voldaan, zonder dat SASPA tot enige inhaalbegeleiding en/of schadevergoeding verplicht is.

JUNI 2008.

 
 
Geen producten
Naar winkelwagen